Let's Learn Mandarin Chinese Kit Audio

9780804845403.jpg

To download all (zipped) MP3 files from Dropbox, click HERE.

OR

To play in your browser, click a file below:

01 hello - ni hao
02 thank you - xiexie
03 you are welcome - buxie
04 goodbye - zaijian
05 get up - qichuang
06 brush teeth - shuaya
07 eat - chifan
08 go to sleep - shuijiao
09 grandpa - yeye
10 grandma - nainai
11 dad - baba
12 mom - mama
13 older brother - gege
14 older sister - jiejie
15 younger brother - didi
16 younger sister - meimei
17 friends - pengyou
18 I - wo
19 you - ni
20 he - ta
21 she - ta
22 yes - shi
23 no - bu
24 who - shei
25 this - zhe
26 that - na
27 what - shenme
28 earth - diqiu
29 sun - taiyang
30 moon - yueliang
31 star - xingxing
32 eyes - yanjing
33 head - tou
34 ear - erduo
35 nose - bizi
36 mouth - zuiba
37 hands - shou
38 belly - duzi
39 feet - jiao
40 wash - xi
41 one - yi
42 two - er
43 three - san
44 four - si
45 five - wu
46 six - liu
47 seven - qi
48 eight - ba
49 nine - jiu
50 ten - shi
51 like - xihuan
52 do not like - bu xihuan
53 eat - chi
54 drink - he
55 milk - niunai
56 juice - guozhi
57 bread - mianbao
58 egg - jidan
59 apple - pingguo
60 banana - xiangjiao
61 drawing - huahuar
62 play ball games - daqiu
63 reading - kanshu
64 swimming - youyong
65 Song - Two Tigers
66 Song - Find a Friend
67 Song - Happy Birthday
68 Song - Happy New Year
69 Song - Pull the Carrot
70 Song - The Little Mouse
71 Song - Counting 12345
72 Song - The Crescent Moon
73 Song - Drop the Handkerchief
74 The One Times Table
75 The Two Times Table
76 The Three Times Table
77 The Four Times Table
78 The Five Times Table
79 The Six Times Table
80 The Seven Times Table
81 The Eight Times Table
82 The Nine Times Table
83 Thoughts on a Quiet Night - Jing Ye Si
84 Ascending the Stork Tower - Deng Guan Que Lou
85 Spring Dawn - Chuan Xiao